Video 360 đầu tiên với camera insta360 one x

Video 360 đầu tiên test camera insta360 one x
Quay tại Đài Bắc – Đài Loan

source