Lần đầu đi Cáp treo chùa Hương (Huong Pagoda cable car) – Insta360 One X

source