HeiBox X BruceKwan Insta360oneX 體驗與教學活動(精華片段)

今次係我第一次以 insta360官方合作攝影師身份去為初接觸或對有興趣玩insta360oneX既朋友所舉辦的活動,不論係有份出席既朋友,還是黎唔到既朋友,又或對360拍攝有興趣既朋友,都歡迎一齊黎分享今次活動既樂趣。希望下次可以見到大家啦!
(本影片所以片段由 insta360oneX所拍攝)

source