ម៉ាឡាមាសបង​ ពូឃ្លាំង​ cover​ Mala Meas bong ២០១៩ full Audio​( Pou Khlaing khmer )

ពីខ្ញុំ ពូ ឃ្លាំង #PoukhlaingKhmer
ការងារនេះជាសិល្បៈ សិល្បៈជាគំនិត គំនិតចេញពីអ្នក សង្ឃឹមថាត្រូវចិត្តអ្នកច្រើនត្រឹមបាន Like
► កុំភ្លេចចូលមើល ហើយអ្នកមិនទាន់Subscribe សូមជួយចុចSubscribe ចុចសញ្ញាកន្តឹងមួយផង
N Studio SHV link ► https://www.youtube.com/watch?v=W0vKS…
Facebook page ► https://www.facebook.com/POUKHLAING/
Instagram ► https://www.instagram.com/poukhlaingv…
twitter ► https://twitter.com/poukhlaing
► ប្រដាប់ប្រើ:
-iPhone X
-iPhone 7plus
-ASUS Zenfone
-Cannon g7x mark2
-Mavic Platinum
-PHANTOM4
-INSTA 360
-OSMO MOBILE
►ប្រដាប់កាត់ត:
-Final cut Pro X 10.4.2
-iMovie
-MacBook Pro
-IMAC
-iPhone X/7PLUS
►APP ក្នុងទូរសព្ទ័
PHOTO FOR
PHOTO
VIDEO LEAD
DJI APP 4
CLIP iPhone X
MORE….

source