เที่ยวฟลอเรนซ์ หรือ ฟีเรนเซ อิตาลี [Insta360 One X]

เที่ยวฟลอเรนซ์ หรือ ฟีเรนเซ อิตาลี เมืองแห่งบ้านของศิลปะของโลก
ใจกลางเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525)
กลางเมืองจะมี มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิโอเร เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดย ฟีลิปโป บรูเนลเลสกี หรือเรารู้จักโดมนี้ในนามของ บรูเนลเลสกีโดม

[Insta360 One X]
#เที่ยวฟลอเรนซ์ #เที่ยวอิตาลี

source